ပိုလန်-မြန်မာအဘိဓာန်

ပိုလန်-မြန်မာအဘိဓာန်ကို ပိုလန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာများအတွက် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

အသုံးပြုမှု0.2
ပြီးစီးမှု0.1
ဝေါဟာရ968