ဟေဗြဲ-မြန်မာအဘိဓာန်

ဟေဗြဲမှ မြန်မာအဘိဓာန်ကို သမ္မာကျမ်းစာ လေ့လာဆည်းပူးသူများအတွက် အဓိကရည်ရွယ်ထားပါသည်။ ၂၀ ရာစုအစောပိုင်း မှစ၍ အစ္စရေးဘာသာစကား၏ ခေတ်သစ်ဘာသာစကားဖြစ်သည်။

အသုံးပြုမှု0.4
ပြီးစီးမှု2.3
ဝေါဟာရ612