ဖင်လန်-မြန်မာအဘိဓာန်

ဖင်လန်-မြန်မာအဘိဓာန်ကို ဖင်လန်နှင့်အဆက်အစပ်ရှိသူ သို့မဟုတ် ဖင်လန်နိုင်ငံနေထိုင်သူ မြန်မာများအတွက် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

အသုံးပြုမှု1.3
ပြီးစီးမှု1.2
ဝေါဟာရ30109