ဖိလစ်ပိုင်-မြန်မာအဘိဓာန်

ဖိလစ်ပိုင်-မြန်မာအဘိဓာန်ကို ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနေထိုင်သူ မြန်မာများအတွက် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

အသုံးပြုမှု0.2
ပြီးစီးမှု0.3
ဝေါဟာရ868