တရုတ်-မြန်မာအဘိဓာန်

တရုတ်-မြန်မာအဘိဓာန်ကို တရုတ်နှင့်အဆက်အစပ်ရှိသူ မြန်မာများအတွက် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

အသုံးပြုမှု3.5
ပြီးစီးမှု2.6
ဝေါဟာရ18599