ဂျပန်-မြန်မာအဘိဓာန်

ဂျပန်-မြန်မာအဘိဓာန်ကို ဂျပန်နှင့်အဆက်အစပ်ရှိသူ မြန်မာများအတွက် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

အသုံးပြုမှု1.3
ပြီးစီးမှု1.2
ဝေါဟာရ28877