violate

?

ads

noun

~ violation ကျုးလွန်ခြင်း။ ဖောက်ပြားခြင်း။

စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သည်

verb

ဗလက္ကာရပြုသည်။ ကြမ်းတမ်းစွာ ဆက်ဆံသည်။

ချိုးဖောက်သည်

  • they violated the terms of a cease-fire.

နှောင့်ယှက်သည်။ စော်ကားသည်။

  • She felt that her privacy had been violated.

ထိပါးသည်။ စော်ကားသည်။

  • violate a tomb/shrine.

~ type formal, euphemistic ဗလက္ကာရပြုကျင့်သည်။

~ violates 3rd person; ~ violated past tense; ~ violating present participle

adjective

~ violative ကျူးကျော်စော်ကားသော။

ads