wild

?

ads

noun

sing သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

 • animals living in the wild.

~ usually derogatory ခေါင်ခေါင်ဖျားဖျားအရပ်

ပစ္စန္တရစ်

 • the wilds of Scotland

~ wilds plural

adjective

မယဉ်သော

ရိုင်းသော

တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်

အလေ့ကျ ပေါက်သော

အရိုင်း

 • wild roses/strawberries.

မယဉ်ကျေးသော

ရိုင်းစိုင်းသော

တောရိုင်းမြေရိုင်း

 • a wild mountain region.

မုန်တိုင်းထန်သော

 • a wild night/sea.

အထိန်းအကွပ် မဲ့သော

စည်းကမ်းမဲ့သော

 • He's made friends with rather a wild crowd.

စိတ်ခံစားမှု တစ်ခုခု အားကြီးသော၊ ပြင်းထန်သော

 • The crowd went wild with delight.

~ about sth/sb အရူးအမူးဖြစ်သော

 • The children are wild about their new puppy.

ဖြစ်ကတတ်ဆန်း

ပရမ်းပတာ

 • a wild aim/guess/shot.

အရမ်းအရမ်း ပျော်စရာ ကောင်းသော

 • a really wild movie/holiday.

~ wilder comparative; ~ wildest superlative

antonym

~ 2 words opposite to wild.

 1. tame
 2. tame
ads