-er

?

ads

suffix

ကြိယာကို ပြုသူအနက်ဖြင့် နာမ်ပုဒ်ပြောင်း ပေးသော နောက်ဆက်စကား

~ with n forming n ပတ်သက်သူအနက်ဖြင့် နာမ်ကို ထပ်ဆင့် နာမ်ပုဒ် ပြောင်း ပေး သော နောက်ဆက်စကား

သက်ဆိုင်သူအနက်ဖြင့် ယင်းသို့ ပုဒ်ပြောင်းပေး သော နောက်ဆက်စကား

သား

  • New Yorker

အရေအတွက် တစ်စုံတစ်ရာရှိကြောင်းအနက်ဖြင့် ယင်းသို့ ပုဒ်ပြောင်းပေးသော နောက်ဆက်စကား

  • three-wheeler

သာလွန်အဆင့်ပြ နာမဝိသေသန၊ ကြိယာဝိသေသနပုဒ်ပြောင်းပေး သော နောက်ဆက် စကား

ads