item

?

ads

noun

ပစ္စည်း

အချက်

အရာ

ကိစ္စ

  • the first item on the agenda.

သတင်းတစ်ပုဒ်

  • There's a strange news item/item of news in today's paper.

~ items plural

verb

မှတ်ချက်ရေးသည်

မှတ်သားထားသည်

~ itemize အချက်အလက်နှင့်ဖော်ပြသည်

အကြောင်းအချက်များကို အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြသည်

adverb

ထိုနည်းတူ

ထိုမှတစ်ပါး

လည်းကောင်း

ads