ingredient

?

ads

noun

ပါဝင်ပစ္စည်း၊ ပါဝင်ဒြပ်စင်

~ for/ of sth အမည်

  • Mix all the ingredientsin a bowl.

အဆောက်အဦ

ပါဝင်သော အရာများ

  • the basic ingredients of a good mystery story.

~ ingredients plural

ads