criminal

?

ads

noun

ရာဇဝတ်မှုနှင့်ဆိုင်သော၊ ရာဇဝတ်သား

ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ

ရာဇဝတ်ကောင်

ရာဇဝတ်သား

  • petty criminals.

~ criminals plural

adjective

ဥပဒေချိုးဖောက်သော

ပြစ်မှုကျူးလွန် သော

  • criminal offences/damage/negligence.

ပြစ်မှုဆိုင်ရာ

  • criminal law.

မှားသော

အပြစ်ရှိသော

တရားမဲ့သော

  • It's criminal the way she lies and cheats to get what she wants.
ads