cherry

?

ads

noun

ချယ်ရီသီး

ချယ်ရီပင်

also cherry-tree ချယ်ရီသား

  • a flowering cherry.

နီရဲသောအရောင်

ချယ်ရီသီးရောင်

also cherry red

  • cherry lips.

~ cherries plural

adjective

ချယ်ရီပန်းရောင်ပြေးသော

ads