accessory

?

ads

noun

အပိုပစ္စည်း

အသုံးအဆောင်

တွဲဖက်ပစ္စည်း

law ~ to sth ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် အလိုတူအလိုပါ

  • she was charged as an accessory to murder.

~ accessories plural

adjective

အတူဖြစ်သော

ကြံရာပါဖြစ်သော

ကြံရာပါ

ads