ဝိဘတ်

နာမ်၊ နာမ်စားတို့၏ နောက်၌တည်၍ ၄င်းတို့သည် ကတ္တားဖြစ်သည်၊ ကံဖြစ်သည် စသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ကြိယာ၏ နောက်၌တည်၍ ၄င်းကြိယာ၏ ကာလနှင့် အမျိုးအစားကို လည်းကောင်း ဝေဖန်ပိုင်းခြားပြသော စကားလုံးကို ဝိဘတ် ဟု ခေါ်သည်။

ဝိဘတ် မျိုး ရှိသည်။

 1. နာမ်ဝိဘတ်
 2. ကြိယာဝိဘတ်

  နာမ်ဝိဘတ်

  နာမ်၊ နာမ်စားတို့၏ နောက်၌တည်၍ ၄င်းတို့သည် ကတ္တားဖြစ်သည်၊ ကံဖြစ်သည် စသည် ဝေဖန်ပိုင်းခြားပြသော ဝိဘတ်ကို နာမ်ဝိဘတ် ဟု ခေါ်သည်။

  နာမ်ဝိဘတ် ၁၇ မျိုး ရှိသည်။

  1. ကတ္တားဝိဘတ်
  2. ကံဝိဘတ်
  3. ထွက်ခွာရာပြဝိဘတ်
  4. ရှေးရှုရာပြဝိဘတ်
  5. ဆိုက်ရောက်ပြဝိဘတ်
  6. အသုံးခံပြဝိဘတ်
  7. အကြောင်းပြဝိဘတ်
  8. လက်ခံပြဝိဘတ်
  9. နေရာပြဝိဘတ်
  10. အချိန်ပြဝိဘတ်
  11. ပိုင်ဆိုင်ခြင်းပြဝိဘတ်
  12. လိုက်လျောပြဝိဘတ်
  13. ယှဉ်တွဲပြဝိဘတ်
  14. ခွဲထုတ်ရာပြဝိဘတ်
  15. ရည်စူးချက်ပြဝိဘတ်
  16. နေရာဆက်တိုက်ပြဝိဘတ်
  17. အချိန်ဆက်တိုက်ပြဝိဘတ်

   ကတ္တားဝိဘတ်

   ပြုသူ၊ ဖြစ်သူ၊ ရှိသူ၊ သို့မဟုတ် ပြုတတ်၊ ဖြစ်တတ်၊ ရှိတတ်သော အရာကို ပြသည့် ဝိဘတ်ကို ကတ္တားဝိဘတ် ဟု ခေါ်သည်။

   1. သည်
   2. က
   3. မှာ
    • သဘာပတိကြီးက မိန့်ခွန်း ပြောသည်။

     1. ဤဝါကျ၌ သဘာပတိကြီးသည် မိန့်ခွန်းပြောသူ ဖြစ်သည်။
     2. သဘာပတိကြီးသည် မိန့်ခွန်းပြောသူ ဖြစ်ကြောင်းကို သဘာပတိကြီးဟူသော နာမ်နောက်ရှိ က ဝိဘတ်က ပြသည်။
     3. ထို့ကြောင့် က ဝိဘတ်သည် ပြုသူကို ပြသော ကတ္တားဝိဘတ် ဖြစ်သည်။
    • ဦးဘမှာ စံပြလုပ်သာကြီး ဖြစ်သည်။

     1. ဤဝါကျ၌ စံပြလုပ်သားကြီးဖြစ်သူမှာ ဦးဘဖြစ်သည်။
     2. ဦးဘသည် စံပြလုပ်သားကြီးဖြစ်ကြောင်းကို ဦးဘဟူသော နာမ်နောက်ရှိ မှာ ဝိဘတ်က ပြသည်။
     3. ထို့ကြောင့် မှာ ဝိဘတ်သည် ဖြစ်သူကို ပြသော ကတ္တားဝိဘတ် ဖြစ်သည်။
    • မောင်မျိုးမြင့်သည် စာကြည့်ခန်းထဲ၌ ရှိသည်။

     1. ဤဝါကျ၌ စာကြည့်ခန်းထဲ၌ ရှိသူမှာ မောင်မျိုးမြင့် ဖြစ်သည်။
     2. မောင်မျိုးမြင့်သည် စာကြည့်ခန်းထဲ၌ရှိကြောင်းကို မောင်မျိုးမြင့် ဟူသော နာမ်နောက်ရှိ သည် ဝိဘတ်က ပြသည်။
     3. ထို့ကြောင့် သည် ဝိဘတ်သည် ရှိသူကို ပြသော ကတ္တားဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

    ကံဝိဘတ်

    ပြုလုပ်ခြင်းခံရသောသူ၊ ပြုလုပ်ခြင်းခံရသောအရာကို ပြသည့် ဝိဘတ်ကို ကံဝိဘတ် ဟု ခေါ်သည်။

    1. ကို
     • ဆရာက မောင်မျိုးမြင့်ကို ချီးမွမ်းသည်။

      1. ဤဝါကျ၌ အချီးမွမ်းခံရသူမှာ မောင်မျိုးမြင့် ဖြစ်သည်။
      2. မောင်မျိုးမြင့် အချီးမွမ်းခံရသူ ဖြစ်ကြောင်းကို မောင်မျိုးမြင့် ဟူသော နာမ်နောက်ရှိ ကို ဝိဘတ်က ပြသည်။
      3. ထို့ကြောင့် ကို ဝိဘတ်သည် အပြုခံရသူ ကို ပြသော ကံဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

     ထွက်ခွာရာပြဝိဘတ်

     ထွက်ခွာရာ နေရာကို ပြသည့် ဝိဘတ်ကို ထွက်ခွာရာပြဝိဘတ် ဟု ခေါ်သည်။

     1. မှ
     2. က
      • မောင်မျိုးမြင့်သည် မန္တလေးမှ ပြန်လာသည်။

       1. ဤဝါကျ၌ မောင်မျိုးမြင့် ထွက်ခွာရာနေရာမှာ မန္တလေး ဖြစ်သည်။
       2. မန္တလေးသည် မောင်မျိုးမြင့် ထွက်ခွာရာနေရာ ဖြစ်ကြောင်းကို မန္တလေး ဟူသော နာမ်နောက်ရှိ မှ ဝိဘတ်က ပြသည်။
       3. ထို့ကြောင့် မှ ဝိဘတ်သည် ထွက်ခွာရာပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။
      • မောင်မျိုးမြင့်သည် မန္တလေးက ပြန်လာသည်။

       1. ဤဝါကျ၌ မောင်မျိုးမြင့် ထွက်ခွာရာနေရာမှာ မန္တလေး ဖြစ်သည်။
       2. မန္တလေးသည် မောင်မျိုးမြင့် ထွက်ခွာရာနေရာ ဖြစ်ကြောင်းကို မန္တလေး ဟူသော နာမ်နောက်ရှိ က ဝိဘတ်က ပြသည်။
       3. ထို့ကြောင့် က ဝိဘတ်သည် ထွက်ခွာရာပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

      ရှေးရှုရာပြဝိဘတ်

      ရှေးရှုရာနေရာကို ပြသည့် ဝိဘတ်ကို ရှေးရှုရာပြဝိဘတ် ဟု ခေါ်သည်။

      1. သို့
       • မောင်မျိုးမြင့်သည် ကျောင်းသို့ သွားသည်။

        1. ဤဝါကျ၌ မောင်မျိုးမြင့် ရှေးရှုသွားသော နေရာမှာ ကျောင်း ဖြစ်သည်။
        2. ကျောင်းသားသည် မောင်မျိုးမြင့် ရှေးရှုသွားသော နေရာဖြစ်ကြောင်းကို ကျောင်းဟူသော နာမ်နောက်ရှိ သို့ ဝိဘတ်က ပြသည်။
        3. ထို့ကြောင့် သို့ ဝိဘတ်သည် ရှေးရှုရာပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

       ဆိုက်ရောက်ရာပြဝိဘတ်

       ဆိုက်ရောက်ရာနေရာနှင့် အချိန်ကိုပြသည့် ဝိဘတ်ကို ဆိုက်ရောက်ရာပြဝိဘတ် ဟု ခေါ်သည်။

       1. သို့
       2. ထိ
       3. အထိ
       4. ထိအောင်
       5. တိုင်အောင်
        • မောင်မျိုးမြင့်သည် ညနေ (၅)နာရီတွင် အိမ်သို့ ပြန်ရောက်သည်။

         1. ဤဝါကျ၌ မောင်မျိုးမြင့် ပြန်ရောက်သော နေရာမှာ အိမ် ဖြစ်သည်။
         2. အိမ်သည် မောင်မျိုးမြင့် ရောက်ရှိရာ နေရာ ဖြစ်ကြောင်းကို အိမ် ဟူသော နာမ်နောက်ရှိ သို့ ဝိဘတ်က ပြသည်။
         3. ထို့ကြောင့် သို့ သည် ဆိုက်ရောက်ရာပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။
        • မောင်မျိုးမြင့်သည် ည(၇)နာရီမှ ည(၁၂)နာရီအထိ စာဖတ်သည်။

         1. ဤဝါကျ၌ မောင်မျိုးမြင့် မည့်သည့် အချိန်ထိ စာဖတ်ကြောင်းကို ဖော်ပြထားသည်။
         2. မောင်မျိုးမြင့် ည(၁၂)နာရီ တိုင်အောင် စာဖတ်လေ့ရှိကြောင်း ကို (၁၂)နာရီ ဟူသော နာမ်နောက်ရှိ အထိ ဝိဘတ်ကပြသည်။
         3. ထို့ကြောင့် အထိ သည် ဆိုက်ရောက်ပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

        အသုံးခံပြဝိဘတ်

        အသုံးပြုခံရသော အရာကိုပြသည့် ဝိဘတ်ကို အသုံးခံပြဝိဘတ် ဟု ခေါ်သည်။

        1. ဖြင့်
        2. နှင့်
         • မောင်မျိုးမြင့်သည် ခွေးကို တုတ်ဖြင့် ရိုက်သည်။

          1. ဤဝါကျ၌ တုတ် သည် ခွေးကို ရိုက်ရာ၌ အသုံးပြုသော အရာဖြစ်သည်။
          2. တုတ် သည် မောင်မျိုးမြင့် အသုံးပြုခံရသော အရာဖြစ်ကြောင်းကို တုတ် ဟူသော နာမ်နောက်ရှိ ဖြင့် ဝိဘတ်က ပြသည်။
          3. ထို့ကြောင့် ဖြင့် ဝိဘတ်သည် အသုံးပြုခံရသောအရာကို ပြသော အသုံးခံပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။
         • မောင်မျိုးမြင့်သည် ခွေးကို တုတ်နှင့် ရိုက်သည်။

          1. ဤဝါကျ၌ တုတ် သည် ခွေးကို ရိုက်ရာ၌ အသုံးပြုသော အရာ ဖြစ်သည်။
          2. တုတ် သည် မောင်မျိုးမြင့် အသုံးပြုခံရသော အရာဖြစ်ကြောင်းကို တုတ် ဟူသော နာမ်နောက်ရှိ နှင့် ဝိဘတ်က ပြသည်။
          3. ထို့ကြောင့် နှင့် ဝိဘတ်သည် အသုံးပြုခံရသော အရာကိုပြသော အသုံးခံပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

         အကြောင်းပြဝိဘတ်

         တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်စေသော အကြောင်းကို ပြသည့် ဝိဘတ်ကို အကြောင်းပြဝိဘတ် ဟု ခေါ်သည်။

         1. ကြောင့်
         2. ဖြင့်
          • စပါးပင်တို့သည် ပိုးကြောင့် ပျက်၏။

           1. ဤဝါကျ၌ စပါးပင်ပျက်ရသည့် အကြောင်းရင်းကို ဖော်ပြထားသည်။ စပါးပင်တို့ ပျက်ရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ ပိုး ဖြစ်သည်။
           2. ပိုး သည် စပါးပင်တို့ ပျက်ရသည့် အကြောင်းရင်း ဖြစ်သည်ကို ယင်း ပိုး ဟူသော နာမ်နောက်ရှိ ကြောင့် ဝိဘတ်က ပြသည်။
           3. သို့ဖြစ်၍ ကြောင့်သည် အကြောင်းပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

          လက်ခံပြဝိဘတ်

          လက်ခံသူကိုပြသည့်ဝိဘတ်ကို လက်ခံပြဝိဘတ် ဟု ခေါ်သည်။

          1. အား
           • မောင်မျိုးမြင့်သည် စာအုပ်ကို ဆရာအား ပေးသည်။

            1. ဤဝါကျ၌ မောင်မျိုးမြင့် ပေးသော စာအုပ်ကို လက်ခံသူမှာ ဆရာ ဖြစ် သည်။
            2. ဆရာသည် စာအုပ်လက်ခံသူဖြစ်ကြောင်းကို ဆရာ ဟူသော နာမ် နောက်ရှိ အား ဝိဘတ်က ပြသည်။
            3. ထို့ကြောင့် အား ဝိဘတ်သည် လက်ခံသူကို ပြသော လက်ခံပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

           နေရာပြဝိဘတ်

           နေရာကိုပြသည့် ဝိဘတ်ကို နေရာပြဝိဘတ် ဟု ခေါ်သည်။

           1. မှာ
           2. တွင်
           3. ဝယ်
           4. က
            • မောင်မျိုးမြင့်၏ နေအိမ်သည်ရန်ကုန်မြို့ ရှိသည်။

             1. ဤဝါကျ၌ မောင်မျိုးမြင့်၏အိမ် တည်ရှိသော နေရာမှာ ရန်ကုန်မြို့ ဖြစ်သည်။
             2. ရန်ကုန်မြို့သည် မောင်မျိုးမြင့်၏အိမ် တည်ရှိသောနေရာဖြစ်ကြောင်း ကို ရန်ကုန်မြို့ ဟူသော နာမ်နောက်ရှိ ဝိဘတ်က ပြသည်။
             3. ထို့ကြောင့် ဝိဘတ်သည် နေရာပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

            အချိန်ပြဝိဘတ်

            အချိန်ကိုပြသည့် ဝိဘတ်ကို အချိန်ပြဝိဘတ် ဟု ခေါ်သည်။

            1. မှာ
            2. တွင်
            3. ဝယ်
            4. က
             • သစ်ရွက်များသည် တပေါင်းလ ကြွေသည်။

              1. ဤဝါကျ၌ သစ်ရွက်များကြွေချိန်မှာ တပေါင်းလ ဖြစ်သည်။
              2. တပေါင်းလသည် သစ်ရွက်ကြွေချိန် ဖြစ်ကြောင်းကို တပေါင်းလ ဟူသော နာမ်နောက်ရှိ ဝိဘတ်က ပြသည်။
              3. ထို့ကြောင့် ဝိဘတ်သည် အချိန်ပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

             ပိုင်ဆိုင်ခြင်းပြဝိဘတ်

             ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းပြသည့် ဝိဘတ်ကို ပိုင်ဆိုင်ခြင်းပြဝိဘတ် ဟု ခေါ်သည်။

              • ဤစက်ဘီးသည် မောင်မျိုးမြင့် စက်ဘီးဖြစ်သည်။

               1. ဤဝါကျ၌ စက်ဘီးသည် မောင်မျိုးမြင့် ပိုင်ဆိုင်သော အရာ ဖြစ်သည်။
               2. စက်ဘီးသည် မောင်မျိုးမြင့် ပိုင်ဆိုင်သော အရာ ဖြစ်ကြောင်းကို မောင်မျိုးမြင့် ဟူသော နာမ်နောက်ရှိ ဝိဘတ်က ပြသည်။
               3. ထို့ကြောင့် ဝိဘတ်သည် ပိုင်ခြင်းပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

              လိုက်လျောပြဝိဘတ်

              အဖြစ်အပျက်၊ သဘောတရား၊ လူပုဂ္ဂိုလ်၊ ပမာဏ စသည်တို့နှင့် ဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိဘဲ လိုက်လျောညီညွတ်ကြောင်း ပြသည့် ဝိဘတ်ကို လိုက်လျောပြဝိဘတ် ဟု ခေါ်သည်။

              1. အလိုက်
              2. အရ
              3. အတိုင်း
              4. အလျောက်
              5. အားလျော်စွာ
               • တောင်သူကြီးများသည် သီးနှံမျိုးစုံကို ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးကြသည်။

                1. ဤဝါကျ တောင်သူကြီးများ သီးနှံမျိုးစုံကို မည့်သို့ စိုက်ပျိုးကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
                2. တောင်သူကြီးများသည် သီးနှံမျိုးစုံကို အချိန်ရာသီနှင့် လိုက်လျောအောင် စိုက်ပျိုးကြောင်းကို ရာသီ ဟူသော နာမ်နောက်ရှိ အလိုက် ဝိဘတ်က ပြသည်။
                3. ထို့ကြောင့် အလိုက် သည် လိုက်လျောပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

               ယှဉ်တွဲပြဝိဘတ်

               ယှဉ်တွဲခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်းကိုပြသည့် ဝိဘတ်ကို ယှဉ်တွဲပြဝိဘတ် ဟု ခေါ်သည်။

               1. နှင့်
               2. နှင့်အတူ
               3. နှင့်အညီ
               4. နှင့်အမျှ
                 1. ဤဝါကျ၌ ပြည်သူ့ တပ်မတော်သားများသည် ပြည်သူ့တို့နှင့်အတူ ရွှေဝါမြေ စစ်ဆင်းရေးတွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
                 2. လယ်ယာဦးကြီးများ နှင့်အတူ ပါဝင်ဆင်နွှဲကြသူများမှာ ပြည်သူ့တပ်မတော်သားများဖြစ်ကြောင်းကို လယ်ယာဦးကြီးများ ဟူသော နာမ်နောက်ရှိ နှင့်အတူ ဝိဘတ်က ယှဉ်တွဲဖော်ပြသည်။
                 3. ထို့ကြောင့် နှင့်အတူ သည် ယှဉ်တွဲပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

                ခွဲထုတ်ရာပြဝိဘတ်

                အစုအပေါင်းမှ တစ်စုံတရာ၊ တစ်စုံတစ်ခု၊ တစ်စုံတစ်ယောက် စသည့် တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ပြသည့် ဝိဘတ်ကို ခွဲထုတ်ရာပြဝိဘတ် ဟု ခေါ်သည်။

                1. တွင်
                2. အနက်
                3. အထဲမှ
                4. အထဲမှာ
                 • ရေသတ္တဝါများအနက် ဝေလငါးသည် အကြီးဆုံး ဖြစ်၏။

                  1. ဤဝါကျ၌အကြီးဆုံးရေသတ္တဝါသည် ဝေလငါးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
                  2. ဝေလငါးသည် ရေသတ္တဝါများအနက် အကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်းကို ရေသတ္တဝါများ ဟူသော နာမ်နောက်ရှိ အနက် ဟူသော ဝိဘတ်က ပြသည်။
                  3. ထို့ကြောင့် အနက် သည် ခွဲထုတ်ရာပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

                 ရည်စူးချက်ပြဝိဘတ်

                 တစ်စုံတစ်ရာ၊ တစ်စုံတစ်ဦးကို ရည်စူးကြောင်းပြသည့် ဝိဘတ်ကို ရည်စူးချက်ပြဝိဘတ် ဟု ခေါ်သည်။

                 1. ငှာ
                 2. အလို့ငှာ
                 3. ဖို့
                 4. အဖို့
                 5. အတွက်
                  • တပ်မတော်သားတို့သည် နိုင်ငံတော် အတွက် အသက်ကို ပေးလှူထားသူများ ဖြစ်ကြသည်။

                   1. ဤဝါကျ၌ တပ်မတော်သားတို့သည် မည်သူ့အတွက် ရည်စူး၍ အသက် ပေးလှူထားသူများ ဖြစ်ကြောင်းကို ဖော်ပြထားသည်။
                   2. တပ်မတော်သားတို့ သည် နိုင်ငံအတွက် အသက်ပေးလှူထားကြသူများ ဖြစ်ကြောင်းကို နိုင်ငံ ဟူ သော နာမ်နောက်ရှိ အတွက် ဝိဘတ်က ရည်စူးဖော်ပြသည်။
                   3. ထို့ကြောင့် အတွက် သည် ရည်စူးချက်ပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

                  နေရာဆက်တိုက်ပြဝိဘတ်

                  နေရာ အဆက်မပြတ်ဖြစ်ခြင်းကို ပြသည့် ဝိဘတ်ကို နေရာဆက်တိုက်ပြဝိဘတ် ဟု ခေါ်သည်။

                  1. တိုင်တိုင်
                  2. တိုင်အောင်
                    1. ဤဝါကျ၌ ရှေ့ဆောင်လူငယ်များသည် မည့်သည့်နေရာမှ မည့်သည့် နောရာထိ ဆက်တိုက် လမ်းဖို့လုပ်အားအေးကြကြောင့် ဖော်ပြထားသည်။
                    2. ရှေ့ဆောင်လူငယ်များသည် ရွာလယ်မှ ရွာဦးကျောင်း အထိ ဆက်တိုက် လမ်းဖို့လုပ်အားပေးကြကြောင်းကို ရွာဦးကျောင်း ဟူသော နာမ်နောက်ရှိ တိုင်အောင် ဝိဘတ်က ပြသည်။
                    3. ထို့ကြောင့် တိုင်အောင် သည် နေရာဆက်တိုက်ပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

                   အချိန်ဆက်တိုက်ပြဝိဘတ်

                   အချိန် အဆက်မပြတ်ဖြစ်ခြင်းကို ပြသည့် ဝိဘတ်ကို အချိန်ဆက်တိုက်ပြဝိဘတ် ဟု ခေါ်သည်။

                   1. တိုင်တိုင်
                   2. တိုင်အောင်
                   3. ပတ်လုံး
                   4. လုံးလုံး
                    • ဆရာတော်ဦးဝိစာရသည် နယ်ချဲ့ကို ရက်ပေါင်း (၂၁၀)တိုင်တိုင် အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့သည်။

                     1. ဤဝါကျ၌ ဆရာတော်ဦးဝိစာရသည် ရက်ပေါင်း မည်မျှကြာအောင် အစာငတ် ခံဆန္ဒပြကြောင်းကို ဖော်ပြထားသည်။
                     2. ဆရာတော်သည် ရက်ပေါင်း(၂၁၀)တိုင်တိုင် အဆက်မပြတ် အစာငတ်ခံဆန္ဒပြကြောင်းကို ရက်ပေါင်း(၂၁၀) ဟူသော နာမ်နောက်ရှိ တိုင်တိုင် ဝိဘတ် ပြသည်။
                     3. ထို့ကြောင့် တိုင်တိုင် သည် အချိန်ဆက်တိုက်ပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

                    ကြိယာဝိဘတ်

                    ကြိယာ၏ နောက်၌တည်၍ ၄င်းကြိယာ၏ ကာလနှင့် အမျိုးအစားကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားပြသော ဝိဘတ်ကို ကြိယာဝိဘတ် ဟု ခေါ်သည်။

                    ကြိယာဝိဘတ် မျိုး ရှိသည်။

                    1. ကာလပြကြိယာဝိဘတ်
                    2. အမျိုးအစားပြကြိယာဝိဘတ်

                     ကာလပြကြိယာဝိဘတ်

                     ကြိယာ၏ ပြုခြင်း၊ ဖြစ်ခြင်း၊ ရှိခြင်းနှင့် စပ်ဆိုင်သည့် အချိန်ကိုပြသော ဝိဘတ်ကို ကာလပြကြိယာဝိဘတ် ဟု ခေါ်သည်။

                      ကာလပြကြိယာဝိဘတ် မျိုး ရှိသည်။

                      1. ပစ္စုပ္ပန်ကာလပြကြိယာဝိဘတ်
                      2. အတိတ်ကာလပြကြိယာဝိဘတ်
                      3. အနာဂတ်ကာလပြကြိယာဝိဘတ်

                      ပစ္စုပ္ပန်ကာလပြကြိယာဝိဘတ်

                      ကြိယာ၏ ပြုဆဲ၊ ဖြစ်ဆဲ၊ ရှိဆဲ ကာလကို ပြသော ဝိဘတ်ကို ပစ္စုပ္ပန်ကာလပြကြိယာဝိဘတ် ဟု ခေါ်သည်။

                      1. သည်
                      2. ပြီ
                       • ဆရာသည် မြန်မာသဒ္ဒါကို ယခုသင်ကြားသည်

                        1. ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပာယ်မှာ ပစ္စုပ္ပန်ကာလ၌ ဆရာသည် မြန်မာသဒ္ဒါကို သင်ကြားနေကြောင်းပင် ဖြစ်သည်။
                        2. ဤဝါကျ၌ သင်ကြား ကြိယာ၏ ပြုဆဲကာလကိုပြသည် ယခု ဟူသော အချိန်ပြပုဒ်လည်း ပါဝင်သည်။
                        3. ထို့ကြောင့် သည် တို့သည် ပစ္စုပ္ပန်ကာလကို ပြသည့် ကြိယာဝိဘတ်များ ဖြစ်ကြသည်။
                       • ယနေ့ရာ သီဥတု သာယာ

                        1. ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပာယ်မှာ ပစ္စုပ္ပန်ကာလ၌ ရာသီဥတု သာယာကြောင်းပင် ဖြစ်သည်။
                        2. ဤဝါကျ၌ သာယာ ကြိယာ၏ဖြစ်ဆဲကာလကို ပြသည့် ယနေ့ဟူသော အချိန်ပြပုဒ်လည်း ပါဝင်သည်။
                        3. ထို့ကြောင့် တို့သည် ပစ္စုပ္ပန်ကာလကိုပြသည့် ကြိယာဝိဘတ်များ ဖြစ်ကြသည်။
                       • မီးရထားသည် ဘူတာရုံထဲသို့ ဝင်လာပြီ

                        1. ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပာယ်မှာ ပစ္စုပ္ပန်ကာလ၌ မီးရထားသည် ဘူတာရုံထဲသို့ ဝင်လာကြောင်းပင် ဖြစ်သည်။
                        2. ဤဝါကျ၌ ပစ္စုပ္ပန်ကာလကို ပြသည် အချိန်ပြပုဒ်မပါဝင်သော်လည်း ယင်းဝါကျ၏ ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပာယ်အရ ပြီ သည် ပစ္စုပ္ပန်ကာလကို ပြသည့် ကြိယာဝိဘတ်များပင် ဖြစ်သည်။

                       အတိတ်ကာလပြကြိယာဝိဘတ်

                       ကြိယာ၏ ပြုပြီး၊ ဖြစ်ပြီး၊ ရှိပြီး ကာလကို ပြသော ဝိဘတ်ကို အတိတ်ကာလပြကြိယာဝိဘတ် ဟု ခေါ်သည်။

                       1. သည်
                       2. ပြီ
                        • အလောင်းမင်းတရားကြီးသည် သံလျင်မြို့ကို တိုက်ခိုက်သည်။

                         1. ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပာယ်မှာ အတိတ်ကာလ၌ အလောင်းမင်းတရားကြီး သံလျင်မြို့ကို တိုက်ခိုက်ကြောင်း ပင်ဖြစ်သည်။
                         2. ဤဝါကျ၌ အတိတ်ကာလကို ပြသည့် အချိန်ပြပုဒ် မပါဝင် သော်လည်း ယင်းဝါကျ၏ ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပာယ်အရ သည်၊၏ တို့သည် အတိတ်ကာလကို ပြသည့် ကြိယာဝိဘတ်များ ဖြစ်ကြသည်။
                        • (၁၉၇၃) ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ လူဦးရေ (၂၈)သန်းကျော် ရှိ၏။

                         1. ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပာယ်မှာ အတိတ်ကာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ လူဦးရေ (၂၈)သန်း ကျော် ရှိကြောင်းပင် ဖြစ်သည်။
                         2. ဤဝါကျ၌ ရှိ ကြိယာ၏ ရှိပြီး ကာလကိုပြသည်။ (၁၉၇၃)ခုနှစ်တွင် ဟူသော အချိန်ပြပုဒ်လည်း ပါဝင်သည်။
                         3. ထို့ကြောင့် သည်၊၏ တို့သည် အတိတ်ကာလကို ပြသည့် ကြိယာဝိဘတ်များ ဖြစ်ကြသည်။
                        • သူသွားပြီ။

                         1. ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပာယ်မှာ အတိတ်ကာလတွင် သူသွားကြောင်းပင်ဖြစ်သည်။
                         2. ဤဝါကျ၌ လွန်ခဲ့သော အတိတ်ကာလကိုပြသည့် အချိန်ပြပုဒ် မပါဝင်သော်လည်း ယင်းဝါကျ၏ ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပာယ်အရ ပြီ သည် အတိတ်ကာလကို ပြသည့် ကြိယာဝိဘတ်များ ဖြစ်သည်။

                        အနာဂတ်ကာလပြကြိယာဝိဘတ်

                        ကြိယာ၏ ပြုလတ္တံ့၊ ဖြစ်လတ္တံ့၊ ဖြစ်လတ္တံ့၊ ရှိလတ္တံ့ ကာလကိုပြသော ဝိဘတ်ကို အနာဂတ်ကာလပြကြိယာဝိဘတ် ဟု ခေါ်သည်။

                        1. မည်
                        2. လိမ့်မည်
                        3. အံ့
                        4. လတ္တံ့
                         • သူနက်ဖြန် ပြန်လာမည်

                          1. ကျွန်ုပ်တို့သည် အများအကျိုးဆောင်လျှင် ကိုယ့်အကျိုးအောင်လိမ့်မည်

                           1. မိုးမှန်မှန် ရွာသဖြင့် စပါး ကောင်းစွာ ထွက်အံ့

                            1. (၂၀ဝ၀ဝ)ပြည့်နှစ်တွင် ကမ္ဘာ့၌ လူဦးရေ သန်းပေါင်း (၆၅၀ဝ) ရှိလတ္တံ့

                             အမျိုးအစားပြကြိယာဝိဘတ်

                             ကြိယာ၏ အမျိုးအစားကို ပြသော ဝိဘတ်ကို အမျိုးအစားပြကြိယာဝိဘတ် ဟု ခေါ်သည်။

                              အမျိုးအစားပြကြိယာဝိဘတ် မျိုး ရှိသည်။

                              1. စေခိုင်းဝိဘတ်
                              2. ညှိနှိုင်းဝိဘတ်
                              3. ဆန္ဒညွှန်ဝိဘတ်
                              4. အမိန့်ချဝိဘတ်

                              စေခိုင်းဝိဘတ်

                              စေခိုင်းခြင်းကို ပြသည့် ဝိဘတ်ကို စေခိုင်းဝိဘတ် ဟု ခေါ်သည်။

                              1. လော့
                               • ဆရာ့စကားကို နားထောင်လော့

                                1. ညီညွတ်ကြလော့

                                 ညှိနှိုင်းဝိဘတ်

                                 ဆောင်ရွက်သူအချင်းချင်း ညှိနှိုင်းခြင်းကို ပြသည့် ဝိဘတ်ကို ညှိနှိုင်းဝိဘတ် ဟု ခေါ်သည်။

                                 1. စို့
                                 2. ရအောင်
                                  • အိမ်ပြန်စို့

                                   1. ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ လုပ်အားပေးရအောင်

                                    ဆန္ဒညွှန်ဝိဘတ်

                                    ခွင့်တောင်းခြင်း၊ ပန်ကြားခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်း မေတ္တာပို့သခြင်း၊ ကျိန်ဆဲခြင်း အလိုဆန္ဒတို့ကို ဖော်ပြသည့် ဝိဘတ်ကို ဆန္ဒညွှန်ဝိဘတ် ဟု ခေါ်သည်။

                                    1. ပါစေ
                                    2. ပါရစေ
                                     • ဤစာအုပ်ကို ကြည့်ပါရစေ

                                      1. သတ္တဝါအပေါင်းတို့ ကျန်းမာကြပါစေ

                                       1. အနိုင်ကျင့်တတ်သူတိုင်း ဘေးတွေ့ပါစေ

                                        အမိန့်ချဝိဘတ်

                                        အမိန့်ပေးခြင်းကို ဖော်ပြသည့် ဝိဘတ်ကို အမိန့်ချဝိဘတ် ဟု ခေါ်သည်။

                                        1. စေ
                                         • အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ် ကျခံစေ

                                          1. ဤအမှုမှ တရားသေလွတ်စေ

                                           1. ဤတရားခံသည် တစ်နှစ်အတွင်း ကောင်းမွန်စွာ နေစေ