အက္ခရာ

လူတို့နှုတ်မှ ထွက်သော အသံတို့ကို နားဖြင့်ကြားရသည်။ ထိုအသံတို့ကို ကိုယ်စားပြုထားသည့် အမှတ်သင်္ကေတများကို အက္ခရာ ဟုခေါ်သည်။ က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င စသော အမှတ်သင်္ကေတများသည် အက္ခရာများဖြစ်ကြသည်။ ထိုအက္ခရာများကို စာရေးသားရာတွင် အသုံးပြုကြရသည်။

 • သံများကို ကိုယ်စားပြုထားသည့် အမှတ်သင်္ကေတများကို အသံများကို ကိုယ်စားပြုထားသည့် အမှတ်သင်္ကေတများကို အသံများကို ကိုယ်စားပြုထားသည့် အမှတ်သင်္ကေတများကို အက္ခရာဟု ခေါ်သည်။

အက္ခရာ မျိုး ရှိသည်။ သရအက္ခရာ ၁၁ လုံး၊ ဗျည်းအက္ခရာ ၃၃ လုံး၊ မြန်မာဘာသာတွင် စုစုပေါင်း အက္ခရာ ၄၄ လုံးရှိသည်။

 1. သရအက္ခရာ
 2. ဗျည်းအက္ခရာ

  သရအက္ခရာ

  မြန်မာဘာသာ၌ အခြေခံသရ ၁၁ လုံး၊ သင်ရိုးသရ ၁၂ လုံး ရှိသည်။

  • မှတ်ရန်

   1. (-ာ) ဤသင်္ကေတကို ဝိုက်ချဟု ခေါ်သည်။
   2. (-ါ) ဤသင်္ကေတကို မောက်ချဟု ခေါ်သည်။
   3. မောက်ချ (-ါ)ကို ခ၊ ဂ၊ င၊ ဒ၊ ပ၊ ဝ ဗျည်းအက္ခရာတို့နှင့် တွဲစပ်ရာ၌ သုံးသည်။
   4. ဝိုက်ချ (-ာ)ကို ကျန်သော ဗျည်းအက္ခရာတို့နှင့် တွဲစပ်ရာ၌ သုံးသည်။

  အခြေခံသရ

  အ၊ အာ၊ ဣ၊ ဤ၊ ဥ၊ ဦ၊ ဧ၊ အဲ၊ သြ၊ သြော်၊ အို။

  • အစ အို အဆုံး ၁၁ လုံးသော အက္ခရာတို့ကို အခြေခံသရ ဟု ခေါ်သည်။
  • အခြေခံသရနှင့် သရသင်္ကေတပြဇယား

   ၁၀၁၁
   အာဦအဲသြသြော်အိုသရ
   အာအိအီအုအူအေအဲအောအော်အိုအသံထွက်
   ခါခိခီခုခူခေခဲခေါခေါ်ခိုတွဲပုံ
   ာ (ါ)◌ေ◌ော (◌ေါ)◌ော် (◌ေါ်)ိုသင်္ကေတ

  သင်ရိုးသရ

  အ၊ အာ၊ ဣ၊ ဤ၊ ဥ၊ ဦ၊ ဧ၊ အဲ၊ သြ၊ သြော်၊ အံ၊ အား။

  • အစ အား အဆုံး ၁၂ လုံးသော အက္ခရာတို့ကို သင်ရိုးသရ ဟု ခေါ်သည်။
  • သင်ရိုးသရနှင့် သရသင်္ကေတပြဇယား

   ၁၀၁၁၁၂
   အာဦအဲသြသြော်အံအားသရ
   အာအိအီအုအူအေအဲအောအော်အံအားအသံထွက်
   ကကာကိကီကုကူကေကဲကောကော်ကံကားတွဲပုံ
   ာ (ါ)◌ေ◌ော (◌ေါ)◌ော် (◌ေါ်)ား (ါး)သင်္ကေတ

  သရသင်္ကေတ

  သရများကို ဗျည်းနှင့်တွဲသောအခါ သရသင်္ကေတများကို အသုံးပြုသည်။

   ဗျည်းအက္ခရာ

   က အစ အဆုံး ၃၃ လုံးသော အက္ခရာတို့ကို ဗျည်း ဟုခေါ်သည်။