wordbook

?

ads

noun

အဘိဓာန်

စကားလုံး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ ရှင်းလင်းချက်စသည့် စာအုပ်

  • A reference book containing words usually with their meanings

အော်ပရာဇာတ်တွင် သီဆိုသော၊ ပြောသောစကားလုံးများ

  • the libretto of an opera

~ wordbook noun; ~ wordbooks plural

ads