uproar

?

ads

noun

sing အုတ်အုတ်ကျက်ကျက်၊ အုတ် အော်သောင်းတင်းဖြစ်ခြင်း

  • The meeting ended in an uproar.

ရုတ်ရုတ်သဲသဲ၊ ဆူဆူညံညံဖြစ်ခြင်း

  • There was an uproar over the tax increases.

~ uproars plural

adjective

~ uproarious ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်သော

ကျွတ်ကျွတ်ဆူညံသော

adverb

~ uproariouly ရုန်းရင်းဆန်ခတ်

ads