tract

?

ads

noun

မြေတစ်ကြော

ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စာရိတ္တ စသည် ဆိုင်ရာ စာတမ်းငယ်၊ ကျမ်းငယ်

ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အစာခြေ၊ ဆီး စသည် လမ်းကြောင်း

~ tracts plural

adjective

~ tractile ဆွဲဆန့်နိုင်သော

ဆန့်ထွက်နိုင်သော

ပြုပြင်ချယ်လှယ်ရသော

ads