tract

?

ads

noun

မြေတစ်ကြော

ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စာရိတ္တ စသည် ဆိုင်ရာ စာတမ်းငယ်၊ ကျမ်းငယ်။

ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အစာခြေ၊ ဆီး စသည် လမ်းကြောင်း။

~ tracts plural

adjective

~ tractile ဆွဲဆန့်နိုင်သော။ ဆန့်ထွက်နိုင်သော။ ပြုပြင်ချယ်လှယ်ရသော။

ads