secretion

Noun

fml အင်္ဂါအစိတ် အပိုင်းတစ်ခုခုမှအရည်ထုတ်ပေးခြင်း။

  • the secretion of bile by the liver.

စိမ့်ထွက်ရည်။ စိမ့်ထွက်ခဲ။

  • normal bodily secretions.

~ secretions plural; forms of secretion