scandalous

Adjective

မျက်စိရှက်စရာ။ နားရှက် စရာ။ ကျော်မ ကောင်း ကြားမကောင်း။

  • It is scandalous that you were treated so badly.

မတော်တရော်၊ မကောင်း သတင်း