rubric

?

ads

noun

formal မင်နီ သို့ ကျန်စာသားနှင့် ကွဲပြား အောင်ရိုက်နှိပ်ထားသော ခေါင်းစီး၊ ညွှန်ကြား ချက်၊ ကျင့်စဉ် စာကိုယ်အစစာလုံး စသည်

~ rubric noun; ~ rubrics plural

verb

~ rubric verb; ~ rubrics 3rd person

ads