product

?

ads

noun

မြှောက်ရကိန်း

ထုတ်ကုန်၊ ဖြစ်ပေါ်လာသောပစ္စည်း

အမြှောက်

ထုတ်ကုန်

  • marketing a range of beauty products.

သဘာဝဖြစ်စဉ်၊ ဓာတုဖြစ်စဉ်၊ ကုန်ထုတ် လုပ်မှု ဖြစ်စဉ် တို့မှ ထွက်ရှိသော အရာ၊ ပစ္စည်း

  • dispose of the waste products of the manufacturing process.

~ of sth ရလဒ်

အကျိုး

  • a product of evolution.

ဆင်းသက် ပေါက်ဖွား လာသူ

  • She is the product of an intellectual middle class background.

mathematics မြှောက်လဒ်

  • The product of 4 and 10 is 40.

~ products plural

ads