potential

?

ads

noun

စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း အလားအလာရှိသော

~ for sth အလားအလာ။

  • She recognized the potential for error in the method being used.

ချက်ပြုတ်ရန်အိုးများ

စွမ်းရည်။ စွမ်းပကား။

  • She has artistic potential/has potential as an artist.

~ potentials plural

adjective

အလားအလာရှိသော

  • The book is a potential best seller.

အတည် စွမ်းအင်။ အလားအလာရှိသော။

  • a device with many potential applications.
ads