natural phenomenon

?

ads

noun

သဘာဝ ဖြစ်စဉ်

  • All phenomena that are not artificial

thesaurus

~ a word related to natural phenomenon as Noun.

  1. phenomenon
ads