language

?

ads

noun

ဘာသာစကား

ဘာသာစကား

  • the development of language skills in young children.

စကား

ဘာသာစကား

ဘာသာ

  • He has a good command of the English language.

စကား

အသုံးအနှုန်း

  • bad/strong/foul language ie words considered offensive.

သိပ္ပံ၊ ဥပဒေစသည် စကား၊ အသုံးအနှုန်းဝေါဟာရ

  • the language of science/drug users/the courtroom.

ကိုယ်ဟန်အမူအရာ

ခြေဟန် လက်ဟန်

ကာယဝိညတ်

  • the language of mime.

computing ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ် ရေးဆွဲရာ၌ အသုံးပြုသော စကားလုံး၊ သင်္ကေတ၊ စည်းကမ်း၊ နည်းလမ်း

ကွန်ပျူတာစကား

  • a new programming language.

~ languages plural

ads