laboured

?

ads

adjective

US labored ခက်ခက်ခဲခဲ ပင်ပင်ပန်းပန်း ဖြစ်သော

  • laboured breathing. ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လှိုက် အသက်ရှူသံ

တမင်တကာ ဖြစ်ညှစ်ကြိုးပမ်းထားသော

  • his laboured attempts at humour.

labour

?

ads

verb

~ labour verb; ~ laboured past tense

ads