instrumentation

?

ads

noun

တူရိယာ တီးမှုတ်မှုအတွက် အညွှန်း

  • The instrumentation is particularly fine.

တိုင်းတာမှု ကိရိယာအစု

  • monitoring the spacecraft's instrumentation.
ads