Gospels

?

ads

noun

ခရစ်ယာန်ကျမ်းစာ ဓမ္မသစ်ထဲတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသော ခရစ်တော်၏ တရားများ ၊ အမှန်တရားတော်

သတင်းကောင်းကို ဟောကြားခြင်း

gospel

?

ads

noun

~ gospel noun; ~ gospels plural

Gospel

?

ads

noun

~ Gospel noun; ~ Gospels plural

ads