genuine

?

ads

noun

~ genuineness ဟန်မဆောင်ခြင်း

အစစ်အမှန် ဖြစ်ခြင်း

adjective

အစစ်အမှန်ဖြစ်သော

အစစ်

  • a genuine antique.

စစ်မှန်သော

ရိုးသားသော

သဘောရိုးဖြစ်သော

  • a genuine offer of help.

adverb

~ genuinely စစ်မှန်စွာ

ဟုတ်မှန်စွာ

antonym

~ a word opposite to genuine.

  1. counterfeit
ads