genetic

?

ads

noun

မျိုးရိုးလိုက်

  • Occurring among members of a family usually by heredity

adjective

မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ဆိုင်သော

မျိုးရိုးပညာနှင့် ဆိုင်သော

  • genetic factors/information.

စတင်ဖန်တီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော

အစအဦးနှင့်ဆိုင်သော

  • Of or relating to the science of genetics
ads