firmly

?

ads

adverb

ခိုင်ခိုင်မာမာ။ မြဲမြဲမြံမြံ။ အတည်တကျ။ ပြတ်ပြတ်သားသား။

  • The fence posts were fixed firmly in the ground.

တင်းတင်းရင်းရင်း

ဖျစ်ညှစ်၍

thesaurus

ads