fervent

?

ads

noun

~ fervour ပူလောင်ခြင်း

စိတ်ထက်သန်ခြင်း

ရဲရဲတောက်ခြင်း

လှုပ်ရှားထကြွခြင်း

adjective

ထက်သန်သော

ထက်ထက်သန်သန်

adverb

~ fervidly ထက်သန်စွာ

ads