features

?

ads

noun

မျက်နှာ၏ ကွဲပြားခြားနားသော အစိတ်အပိုင်း၊ ထူးခြားသော ဝိသေသ လက္ခဏာအပိုင်း

feature

?

ads

noun

~ feature noun; ~ features plural

verb

~ feature verb; ~ features 3rd person

ads