fatty

Noun

derog လူဝ။ မဘုတ်ဆုံ။ ဖိုးဝကြီး။ ဘုတ်ဘုတ်။

  ~ fatties plural; forms of fatty

   Adjective

   အဆီပေါသော။ အဆီများသော။

   • fatty tissue.

   ~ fattier comparative; ~ fattiest superlative; forms of fatty