fatty

Noun

derog လူဝ။ မဘုတ်ဆုံ။ ဖိုးဝကြီး။ ဘုတ်ဘုတ်။

    Adjective

    အဆီပေါသော။ အဆီများသော။

    • fatty tissue.

    ~ fattier comparative; ~ fattiest superlative; forms of fatty