dresser

?

ads

noun

ဗီရိုပန်းကန်စင်

~ used with an adj ဝတ်ဆင်တတ် သူ

  • a smart/scruffy/snappy dresser.

အံဆွဲပါ မှန်တင်ခုံ

သရုပ်ဆောင်များကို ဝတ်စားပြင်ဆင် ရာ၌ ကူညီပေးသူ

  • she's gorgeous—and she's a dresser.

~ dressers plural

ads