dealing

?

ads

noun

စီးပွားရေးဆက်ဆံမှု၊ အဆက်အသွယ်

အရောင်းအဝယ်

  • share dealings.

အရောင်းအဝယ်၊ လုပ်ငန်းတွင် ဆက်ဆံရေး

  • Our company is proud of its reputation for fair dealing.

~ dealing noun; ~ dealings plural

verb

ဖဲဝေ

ads