cruel

?

ads

noun

~ cruelty ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောအမှု

adjective

~ type derogatory ~ to sb/sth ရက်စက်သော

ကြမ်းကြုတ်သော

ညှဉ်းပန်းသော

  • Don't be cruel to animals.

~ crueller ပို၍ရက်စက်

~ cruellest အရက်စက်ဆုံး

အနာတရဖြစ်စေသော

ကိုယ်စိတ် ဆင်းရဲစေသော

မညှာတာသော

  • a cruel blow/punishment/joke/fate.

~ crueller comparative; ~ cruellest superlative; ~ crueler comparative; ~ cruelest superlative

ads