countenance

?

ads

noun

formal မျက်နှာရိပ်မျက်နှာကဲ

မျက်နှာထား

  • his troubled/impassive/warlike countenance.

ထောက်ခံခြင်း

သဘောတူခြင်း

  • I would not give/lend countenance to such a plan.

~ countenances plural

verb

formal သဘောတူသည်

လက်သင့်ခံသည်

  • They refused to countenance supplying inferior equipment.

~ countenances 3rd person; ~ countenanced past tense; ~ countenancing present participle

adjective

ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော

အတုံ့အလှည့်ဖြစ်သော

adverb

ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်

ads