corporate

?

ads

noun

~ corporateness တစ်စည်းတစ်လုံးတည်း ဖြစ်ခြင်း

adjective

ကော်ပိုရေးရှင်းအသင်းအဖွဲ့နှင့် ဆိုင်သော

  • our corporate identity i.e the idea people have of us as a company.

ပေါင်းစည်းထားသော

  • a corporate body/organization.

အဖွဲ့သားတိုင်းနှင့်ဆိုင်သော

  • corporate responsibility/action.
ads