coordinate

?

ads

noun

အပ်စ် ဝင်ရိုး

ဝိုင်ဝင်ရိုးပါသော စနစ်တစ်ခု

အချင်းချင်း အထောက်အကူပြုသည်

ကိုသြဒိနိတ်

ဂရပ် သို့ မြေပုံတွင် ညွှန်းလိုသည့်နေရာကို ကိန်း/ပမာဏ နှစ်ရပ်၏ ဆုံမှတ်အဖြစ် ဖော်ပြရာ၌ အဆိုပါ ကိန်း/ပမာဏ နှစ်ရပ်အနက်မှ တစ်ရပ်

ကိုသြဒိနိတ်

also co-ordinate

  • coordinates of latitude and longitude.

အမျိုးသမီး ဝတ်စားဆင်ယင်ရာ၌ လိုက်ဖက် အဆင် တန်ဆာ များ

မြေပုံညွှန်း

~ coordinates plural

verb

လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှု ချိတ်ဆက်မိစေသည်

ညှိနှိုင်းမှုပြုသည်

also co-ordinate

  • coordinate one's movements when swimming.

~ coordinates 3rd person; ~ coordinated past tense; ~ coordinating present participle

ads