conventional

?

ads

adjective

~ often derogatory အများနှင့်အတူ မိုးခါးရေလိုက်သောက်သော

  • She's very conventional in her views.

အစဉ်အလာကိုလိုက်သော

သမားရိုးကျ

  • a conventional design/method.

သမားရိုးကျစစ်ပွဲ၊ လက်နက် ပစ္စည်း

  • conventional missiles/warfare.
ads