clan

?

ads

noun

ကျောက်မျိုးစု

လူမျိုးစုအနွယ်

  • လူမျိုးစုအနွယ်။

မျိုးရိုးစု။ မျိုးနွယ်စု။ ရိုးရာတူလူစု။

  • the Campbell clan/the clan Campbell.

ဆွေမျိုးစု

စိတ်တူသဘောတူလူစု

~ clans plural

ads