citation

?

ads

noun

ကိုးကားခြင်း

အကိုးသာဓက

  • Some dictionary writers use citations to show what words mean.

စစ်အတွင်း ပြောင်မြောက်သော စွမ်းဆောင်မှုအတွက် အာဏာပိုင်များက ထုတ်ပြန်သော ပြန်တမ်း။

  • receive a citation for bravery.

~ citations plural

ads