calculate

?

ads

noun

~ calculation တွက်ချက်ခြင်း

ခန့်မှန်းမှု

တွက်ချက်ခန့်မှန်းချက်

တွက်ချက်သည်

mathematics တွက်ချက်သည်

verb

တွက်သည်

တွက်ချက်သည်

ချင့်တွက် သည်

ခန့်မှန်းသည်

  • The computer calculates when to switch the heating on.

~ calculate verb; ~ calculates 3rd person

adjective

~ calculable တွက်ချက်နိုင်သော

ခန့်မှန်းနိုင်သော

ads