bidding

?

ads

noun

အမိန့်

တိုက်တွန်းပြောကြား ချက်

  • do someone's bidding i.e. obey someone.

ဈေးပြိုင်ပေးခြင်း

လုပ်ငန်းအတွက် ဈေးပြိုင် တင်သွင်းခြင်း

  • Bidding was brisk i.e. Many offers were made one after the other.

သုံးပုံဖဲနှင့်ဆင်သော ဖဲကစားနည်းမျိုးတွင် အလှည့်ကျခင်းသည့်ဖဲအဆင်

  • Can you remind me of the bidding i.e. who bid what?

~ biddings plural

ads