awful

?

ads

adjective

အလွန်အမင်း ဆိုးရွားသော၊ စိတ် မသက်သာ ဖွယ်ဖြစ်သော

  • an awful accident/experience/shock.

အလွန်မကောင်းသော

  • What awful weather!

သိပ်

အရမ်း

  • That's an awful lot of money.

adverb

အလွန်

  • It was awful slow/but it got there.
ads