atom

Noun

အက်တမ်၊ အနုမြူ

  အဏုမြူ။ အက်တမ်။

  • the splitting of the atom.

  မြူ မှုန်

  • There isn't an atom of truth in the rumor.

  အရာဝတ္တု ပစ္စည်းတစ်ခု ၏ အသေးငယ်ဆုံး အစိတ်အပိုင်း

   ~ atoms plural

    Verb

    ~ atomize အဏုမြူအနေရောက်အောင် ဓာတ်ခွဲသည်။ အမှုန်မှုန်ဖြစ်စေသည်။

     Adjective

     ~ atomic အဏုမြူနှင့် သက်ဆိုင်သော။ အလွန်တရာ သေးမွှားလှသော။