assort

?

ads

noun

အမျိုးအစားရွေးချယ်ခွဲခြားသည်

~ assortment အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း

အမျိုးအစားခွဲထားသောအရာ

verb

အမျိုးအစားခွဲခြားသည်

အမျိုးမျိုးပါစေသည်

ကိုက်ညီသည်

~ assorts 3rd person; ~ assorted past tense; ~ assorting present participle

adjective

~ assorted အမျိုးမျိုးဖြစ်သော

အမည်တူအမျိုးစုံ

ads